Souhlas se zpracování osobních údajů a pravidla ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.                  Udělujete tímto souhlas Bc. Vojtěch Andres, se sídlem Nad Stadionem 1320, 549 01 Nové Město nad Metují IČ: 74787756 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

                                           I.                        jméno a příjmení

                                         II.                        název společnosti

                                       III.                        e-mail

                                       IV.                        telefonní číslo

                                         V.                        IP adresa

                                       VI.                        Cookies

 

2.                  Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, IP adresa a cookies je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

a.    obchodních sdělení v podobě novinek, newslettrů, slevových kuponů, soutěží, marketingových materiálů a akce v rámci elektronické komunikace,

b.    marketingové analýzy,

c.    personalizaci těchto kampaní na základě předchozích nákupů u Správce,

d.    vytvoření zákaznického účtu,

e.    obecné komunikace a oslovení jménem společnosti.

 

3.                   Výše uvedené údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

4.                  S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

 

5.                  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 

a.      Správce může předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

b.      Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

6.                  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

a.      vzít souhlas kdykoliv zpět,

b.      požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

c.       vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

d.      požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

e.      na přenositelnost údajů,

f.        podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní ustanovení

1.      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Vojtěch Andres, se sídlem Nad Stadionem 1320, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 74787756 jako majitel internetového obchodu alderien.cz (dále jen: „Správce“).

2.      Kontaktní údaje Správce jsou
adresa: Nad Stadionem 1320, 549 01 Nové Město nad Metují
email: info@alderien.cz
telefon: +420 721 822 001

3.      Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.      Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky, reklamačního řízení, nebo servisní zakázky.

2.      Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.      Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

                                            I.            plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

                                          II.            oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.      Účelem zpracování osobních údajů je

                                            I.            vyřízení Vaší objednávky, reklamačního řízení, nebo servisní zakázky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení této smlouvy (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,

                                          II.            zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Doba uchovávání údajů

1.      Správce uchovává osobní údaje

                                            I.            po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

                                          II.            po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Odvolání souhlasu lze realizovat písemnou formou zasláním žádosti na e-mailovou adresu správce, případně poštou na adresu sídla společnosti.

                                        III.            Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

1.      Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

a.      podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

b.      zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu a společnosti,

c.       zajištující prodejní kanál,

d.      zajištující zpětnou vazbu a dotazníkové šetření v případě souhlasu,

e.      zajišťující marketingové a emailingové služby.

2.      Jsou to především: GOPAY s.r.o., Google LLC (Google Adwords, Google Analytics), Seznam.cz, a.s., případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

3.      Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových a cloudových služeb.

Vaše práva

1.      Za podmínek stanovených v GDPR máte

                                            I.            právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

                                          II.            právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

                                        III.            právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

                                       IV.            právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

                                         V.            právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

                                       VI.            právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

                                     VII.            v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.      Správce prohlašuje, že přijal veškerá přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů.

2.      Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Zaměstnanci, dodavatelé a zástupci, kteří mají přístup k osobním údajům, jsou povinni udržovat tyto informace důvěrné a nesmí je používat k jiným účelům, než které jsou uvedeny výše, nebo se zabývat žádostmi, které nám zašlete.

Závěrečná ustanovení

1.      Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.      Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

3.      Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů příjemců a odesílatelů zásilek jsou upraveny Smlouvou o spravování osobních údajů.

4.      Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.05.2018.